Chức năng nhiệm vụ - Phường 4 - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UBND PHƯỜNG

(Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019)

 

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

 Ủy ban nhân dân Phường 4 gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

           Ủy ban nhân dân phường còn có các chức danh giúp việc bao gồm:  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính-Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

         2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung sau:

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

+ Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của phường trước khi trình Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn